Render Image Parallax

3D Max 2017

Objektivat e kursit:

  • • Kursi i Autodesk 3ds Max për Arkitekturën është i strukturuar në mënyrë të tillë që të sigurojë strumentat e plotë për përdorimin sa më të mirë të programit në fushën e Arkitekturës dhe Projektimit.

  • • Janë thelluar posaçërisht temat e modelimit dhe të renderizimit për të arritur një metodologji pune specifike për prodhimin e imazheve në sektorin e Arkitekturës dhe Design-it.

  • • Kursi parashikon leksione teorike dhe praktike nëpërmjet të cilave studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë, importojnë, vizualizojnë dhe modifikojnë projekte të ndryshme.

  • • Në përfundim të kursit secili student do të vlerësohen në bazë të një testi final i cili konsiston në dorëzimin e një projekti përfundimtar ku vihen në zbatim të gjitha dijet e marra gjatë 50 orëve mësimore.
Përmbajtja e Kursit 3ds Max 2017
1. Hyrje në 3ds Max
1.1. Personalizimet kryesore
1.1.1. Costume UI (ngjyra dhe Max.Mentalray)
1.2. Ndërfaqja kryesore
1.2.1. Quick Access Toolbar
1.2.2. Browser Menu
1.2.3. Main Toolbar
1.2.4. Command Panel
1.2.4.1. Create
1.2.4.2. Modify
1.2.5. Timeline
1.2.6. Komandat e Zoom
1.3. Personalizime të tjera
1.3.1. Scene Undo, Auto Backup, Increment on Save, Gamma and LUT, Units Setup
2. Ushtrim i Tavolinave
2.1. Komandat e Modelimit
2.1.1. Circle, Extrude, Taper, Shell, Sphere
2.1.2. Compound Objects
2.1.3. Editable Poly
2.1.4. Komanda TurboSmooth
3. Dritat dhe Materialet bazë
3.1. Material Editor
3.1.1. Ambient Occlusion
3.2. Dritat
3.2.1. Skylight
3.3. Render Setup
3.3.1. Output Size, Global Illumination, Renderer
4. Importimi në 3ds Max 4.1. Import
4.1.1. .3ds, .skp, .iges
4.2. Import Merge
4.2.1. .max
4.3. Link
4.3.1. .dëg, .RVT/FBX
5. Interier
5.1. Krijimi i objekteve Arkitektonike (Mure, Dritare, Dyer)
5.2. Vendosja e dritave mr Sky Portal
5.3. Import i objekteve në skenë
6. Book Manager
7. Krijimi i dritës natyrale
7.1.1. System Daylight
7.2. Render Setup
7.2.1. Global Illumination (Diffuse Bounces)
8. Interier
8.1. Render Setup
8.1.1. Caustic & Photon Mapping (GI)
8.1.2. Reuse (FG and GI Disk Caching)
8.2. Environment and Effects (8)
8.2.1. Exposure Control
8.2.1.1. mr Photographic Exposure Control (Exposure, Image Control)
9. Interier
9.1. Rregullimi i vijës së horizontit
9.2. Krijimi dhe modifikimi i Dritave
9.2.1. Free Light
10. Materializimi i skenës
10.1. Parket
10.2. Pllaka
10.3. Suva
10.4. Gur
11. Materializimi i skenës
11.1. Metal Satin
11.2. Metal Brushed
11.3. Fotografi
12. Materializim i skenës
13. Materializimi i skenës
14. Vegjetacioni
15. Sfond Mbrapa
16. Render final
17. Animacioni
18. Fotomontazhi
19. Materiali i Ujit dhe Cut Out
20. Jastëku