Render Image Parallax

Revit 2017

Objektivat e kursit:

  • • Revit Architecture është padyshim një modelues i fuqishëm në fushën e ndërtimit që ka ndryshuar pamjen e industrisë së ndërtimit në lidhje me programet kompiuterike që ndihmojnë në procesin e projektimit.

  • • Revit Archicture bën pjesë në familjen e madhe BIM.

  • • Përdorimi i Revit Architecture ofron një avantazh konkurrues dhe një përfitim të lartë në kohë të arkitektëve dhe profesionistëve të industrisë e ndërtimit.

  • • Kursi do të nisi me konceptet themelore për të arritur më tej në një përgatitje të plotë në përdorimin e komandave të vizatimit dhe teksteve. Kursi do ti mundësojë pjesmarrësëve të mësojnë mënyrën më korrekte për përdorimin e programit Revit Architecture dhe do të mundësojë njohuritë e duhura për të vizatuar, modifikuar, printuar, të organizojë dhe të menaxhojë elemenetet arkitektonike , por edhe të krijojë modele dhe objekte të personalizuara.

  • • Leksionet parashikojnë aplikimin e menjëhershëm të njohurive të marra nëpërmjet shembujve dhe ushtrimeve praktike për të testuar njohuritë e marra.

  • • Në përfundim të kursit secili student do të vlerësohen në bazë të një testi final i cili konsiston në dorëzimin e një projekti përfundimtar ku vihen në zbatim të gjitha dijet e marra gjatë 50 orëve mësimore.
Përmbajtja e Kursit Revit Architecture 2017
1. Ndërfaqja kryesore e programit (User Interface)
1.1. Ambjenti grafik i Revit Architecture
1.1.1. Browser Menu
1.1.2. Quick Access Toolbar
1.1.3. Menu Bar
1.1.4. Ribbon
1.1.4.1. Personalizimi i Ribbon
1.1.5. Hapësira e vizatimit (Properties, Project Browser)
1.1.6. Grid
1.1.7. Levels
1.1.8. View Control Bar
2. Elementet Arkitektonike:
2.1. Krijimi i Mureve.
2.2. Krijimi i kolonave në disa kate.
3. Elementet Arkitektonike:
3.1. Krijimi i soletave,tavanit,dyshemeve.
3.2. Insertimi i dyerve dhe dritareve.
4. Elementet Arkitektonike 4.1. Futja e llojeve të tjera të dyerve dhe dritareve.
4.2. Kopjimi mureve në nivele të ndryshme.
5. Elementet Arkitektonike-Fasadat e vazhduara:
5.1. Fasadat e vazhduara.
5.2. Njohja baze me konceptin e fasadave,montueset,llojet e paneleve.
6. Elementet Arkitektonike- Fasadat e vazhduara:
6.1. Insertimi i elementeve montuese ne fasadat e vazhduara.
6.2. Insertimi i dyerve ne panelet e fasades se vazhduar.
7. Elementet Arkitektonike-Fasadat e vazhduara-Montueset:
7.1. Insertimi i montueseve ne katet perkatese.
7.2. Menaxhimi i parametrave te fasades se vazhduar.
8. Elementet Arkitektonike-Fasadat e vazhduara-Brisoleil:
8.1. Krijimi i profileve brisoleil të personalizuar.
8.2. Krijimi dhe modifikimi i Brisoleil.
8.3. Modifikimi i parametrave të briosoleil.
9. Elementet Arkitektonike-Shkallët:
9.1. Futja e shkallëve lineare.
9.2. Vizatimi i shkalleve dy rampeshe.
9.3. Modifikimi i shkallëve.
10. Elementet Arkitektonike-Shkallët:
10.1. Format e tjera të shkallëve.
10.2. Kopjimi i shkallëve në kate.
10.3. Modifikimi në prerje.
11. Elementet Arkitektonike-Shkallët:
11.1. Format spirale të shkallëve.
11.2. Modifikimi i korrimanove.
11.3. Personalizimi i formes se shkalles.
12. Elementet Arkitektonike-Catite:
12.1. Njohja me llojet e cative.
12.2. Krijimi i cative të kurbëzuara.
13. Elementet Arkitektonike-Catite :
13.1. Krijimi i i cative footprint.
14. Grafika e vizatimit:
14.1. Menaxhimi i shtresave te murit dhe dyshemese.
14.2. Krijimi i grafikes per vizatime te detajuara ose jo.
14.3. Dyfishimi i vizatimeve.
14.4. Menaxhimi i grafikes.
15. Linkimi :
15.1. Linkimi i projektit Revit me programet e tjera AutoCAD dhe file Revit
15.2. Familjet 2D&3D
16. Modelimi 3D:
16.1. Krijimi i formave konceptuale 3D Mass
16.2. Përftimi i planeve
16.3. Materializimi iMassave
17. Fazat e projektimit:
17.1. Fazat e projektit gjatë rikonstruksionit
17.2. Përgatitja e preventivave
18. Topografia:
18.1. Modelimi i terrenit
18.2. Modifikimi i terrenit
19. Struktura:
19.1. Sistemi strukturor
19.2. Futja e trareve stukturor
19.3. Sistemi i trareve
19.4. Modifikimi i nyjeve fiksuese
19.5. Kapriatat
20. Formatimi dhe stampimi:
20.1. Formatimi i posterave
20.2. Modifikimi i vulave
20.3. Dimensionimi dhe kuotimi
20.4. Printimi